چپکش Chapkosh - 1447421358676433

چپکش Chapkosh
چپکش Chapkosh 445 Views
  • 61
  • 7
  • 1

زمان قضاوت می کند:

هر قدر می خواهید نعره سر دهید و دروغ ببافید و از صدا و سیما و بی بی سی و صدای آمریکا و رادیو فردا و فضاهای مجازی سم پراکنی کنید، عشق به شاهان ایرانساز پهلوی در دل های نسل جوان ما روز به روز بیشتر شعله خواهد کشید...

Posted 2 years ago in OTHER