قشقایی های ازاده - 1429173940509356

اولین روز ورود زنده یاد دکتر عبدالله خان صولت قشقایی به فرودگاه شیراز و استقبال گرم قشقایی ها

Posted 2 years ago in OTHER