زلمی پردیسی- د ایران مسافرو ته غمجنی مصرۍ ډالۍ

پشتو نعت
پشتو نعت 497.1K Views
  • 13.1K
  • 14.6K
  • 283

Di Iran Musafero Ta Ghamjani Mesrie Zalmai Fardisi
د ایران مسافرو ته غمجنی مصرۍ ډالۍ
په حال مو ژاړو څه وګړو ناچاری ده
د ایرانیانو ظلم په کمنټ کړۍ
غږ: زلمی پردیسی
کلام: ذکریا احمدی

Posted 11 months ago in OTHER