زلمی پردیسی- د ایران مسافرو ته غمجنی مصرۍ ډالۍ

پشتو نعت
پشتو نعت 595.6K Views
  • 15.1K
  • 16.3K
  • 329

Di Iran Musafero Ta Ghamjani Mesrie Zalmai Fardisi
د ایران مسافرو ته غمجنی مصرۍ ډالۍ
په حال مو ژاړو څه وګړو ناچاری ده
د ایرانیانو ظلم په کمنټ کړۍ
غږ: زلمی پردیسی
کلام: ذکریا احمدی

Posted 1 year ago in OTHER