សុខទុក្ខរបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី | Update on NLF | Facebook

កិច្ចការដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបានធ្វើកំឡុងពេលកូវីឌ-១៩។
យើងរួមគ្នាសម្រាប់ព្រះរាជ្យព្រះជាម្ចាស់!
Update on NLF during COVID-19.
Join hands for God's...

Posted 2 months ago in - .