🌺🌸🌹အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ေမြးဖြားလာသည့္... - ညိဳသူေခ်ာျပီး ျဖဴသူလွေစမ့ဲ နတ္ေဆး Gold Set Freshy Face And Whitening Soap

🌺🌸🌹အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ေမြးဖြားလာသည့္ ေန႔သစ္ေတြကို ခ်က္ခ်င္းအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစတဲ့ gold collagen hair wax ပါ တစ္ခါ သံုးဖူးသူတိုင္း တစ္သက္တာမေမ့ႏိုင္သည့္ set...

Posted 3 years ago in Fashion & Style - .