Jan Satyagrah Foundation - 1343071342442828

Jan Satyagrah Foundation
Jan Satyagrah Foundation 422 Views
  • 22
  • 14
  • 2

કોઈ વાર બીજા લોકો ની મદદ કરી ને તો જુવો કેવી ખુશી મલે છે ..
દુશરો કો મદદ કરકે દેખિયે ..એક કદમ અછાઈ કી ઓર જન સત્યાગ્રહ ફાઉન્ડેશન ..
ખુબ જ સુંદર કાર્ય અમદાવાદ શહેર ટીમ , વાપી તાલુકા ટીમ , સુરત જિલ્લા ટીમ , અરવલ્લી જિલ્લા ટીમ .અને ખુબ જ સુંદર કાર્ય જયશીલ શાહ અને આ.ઈ.ટી ટીમ .

Posted 2 years ago in POLITICS