Mother Nature Cambodia - 1330979400318140

Mother Nature Cambodia
Mother Nature Cambodia 748.2K Views
  • 31.5K
  • 40.9K
  • 429

លីម គីមស័រ បានដាក់សំនួរធ្ងន់មួួយទៅកាន់ឯកឧត្ដម ស៊ុយ សែម បន្ទាប់ពីសកម្មជនរូបនេះបានរកឃើញថានៅតែមានការលួចនាំខ្សាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេសស្របពេលដែលក្រសួងកំពុងតែហាមឃាត់។

Sand exports continue unabated, despite a standing ban. Mother Nature activist Lim Kimsor asks Minister for Mines and energy H.E. Suy Sem a question on this pressing issue.

Posted 2 years ago in OTHER