ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 160 ਪਾਕਿ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ! | Facebook

JagBani
JagBani 50.6K Views
  • 864
  • 39
  • 9

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 160 ਪਾਕਿ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ!
Kai sala baad 160 paki ruha nu milegi shanti!
#Pakistan #Haridwar #WagahBorder

Posted 4 years ago in - .