រាំក្លែមទឹកត្នោតជូរ - ខេម - Town CD Vol 113【Official Audio】

Official Town Production
Official Town Production 112K Views
  • 7.5K
  • 3.7K
  • 78

ឆ្នាំថ្មី តោះរាំក្លែមទឹកត្នោតជូរ ជាមួយខេមទាំងអស់គ្នា!
Youtube_Link: https://youtu.be/QhqLTl3zP8U
-----------------------------------------
បទ៖ រាំក្លែមទឹកត្នោតជូរ
ច្រៀង៖ ខេម
និពន្ធទំនុកច្រៀង និងបទភ្លេង៖​ Tempo Tris

Posted 2 years ago in MUSIC