ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਆਮ... - Aam Aadmi Party - Punjab

Aam Aadmi Party - Punjab
Aam Aadmi Party - Punjab 6.1K Views
  • 480
  • 55
  • 13

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ

Posted 3 years ago in - .