زنان افغان از مذاکرات صلح چه می‌خواهند؟

VOA Dari 3.4K Views
  • 158
  • 4
  • 1

Generating Download Links...

زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان و عضو شورای عالی مصالحۀ افغانستان می‌گوید که اکنون زنان افغان، زنان دو دهه پیش نیستند و دستآوردهایی را که با تحمل سختی‌ها و...

Posted 6 months ago

Ahmad Reshad 6 months ago

از خانم یفتلی بپرسید، کدام دستآورد در بدل کدام سختی؟
آنهای که متحمل سختی ها میشوند در کنج خانه ها در اطراف و اکناف کشور،
هنوز هم این جور هارا مکشند.
وشماها که صاحب مقام ها و امکانات شده اید، لطفأ بفرماءید در بدل کدام سختی ها؟
آیا مانند دختران و زنان کردستان در سرماهای زمستان در کوه ها جنگیدید؟
ویا مانند دیگر زنان جهان در بدل مشقات زندگی سالها مبارزه کردیدکه امروز این امکان را به دست آورده اید؟
با درد باید گفت که این همه امکانات بادآورد در بدل از هم گسیختگی فرهنگ بومی ما و با از بین رفتن آبروی هزاران بانو به خاطر حق طلبی دردوایر محاکم فاسد، بنام آزادی و حقوق زن، و تجاوز های گروهی بانوانی که به خاطر بدست آوردن حق خویش مراجعه کرده بودن و دهه ها فاجعه دیگر.
شما و مانند شماها لذتش را میبرید......