بخوان,بشنو,بگو - آهنگ: يار عيسوي مذهب ميل مذهب ما كن يا...

بخوان,بشنو,بگو
بخوان,بشنو,بگو 1.4K Views
  • 19
  • 10
  • 1

آهنگ: يار عيسوي مذهب ميل مذهب ما كن
يا بيا مسلمان شو يا مرا نصارا كن
همرهم به مسجد آ مومن و مسلمان شو
يا مرا ببر با خود ساكن كليسا كن
كاسه ي سرم كشتي هر...

Posted 3 years ago in - .