‫ابوبکر صافی - دا یې هم تراویح. دا تلاوت خو یې په ځای...‬

دا یې هم تراویح. دا تلاوت خو یې په ځای پرېږدئ دا خوزیدل ی لا کوم مذهب شو؟؟

Posted 4 years ago in general - .