ابوبکر صافی - 1186101534753628

ابوبکر صافی
ابوبکر صافی 3.2K Views
  • 55
  • 79
  • 26

دا یې هم تراویح. دا تلاوت خو یې په ځای پرېږدئ دا خوزیدل ی لا کوم مذهب شو؟؟

Posted 3 years ago in OTHER