Đức Phật đại thắng Ma Vương lên ngôi chánh giác

Đức Phật đại thắng Ma Vương lên ngôi chánh giác.
Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo (8-12 ÂL).

Posted 7 months ago in OTHER