കൽപ്പറ്റയിലും വീറുറ്റ പോരാട്ടം; വയനാട് ഇനി ആർക്ക്? സാധ്യതകള്‍ | Kanakkanu vote | Wayanad

Generating Download Links...

കൽപ്പറ്റയിലും വീറുറ്റ പോരാട്ടം; വയനാട് ഇനി ആർക്ക്? സാധ്യതകള്‍ | Kanakkanu vote | Wayanad

Posted 8 months ago

Moosa Bava 8 months ago

UDF no doubt 101%

Sulaiman Vu 8 months ago

LDF ❤❤❤❤❤

Samad N 8 months ago

Udf

Ashik Abdulrahman 8 months ago

Udf