ប្រពន្ធ កែវ រំចង់ មាន​គម្រោងបង្កើតរបរកស៊ីមិនយូរមិនឆាប់ខាង​មុខ

Sdech Bradal
Sdech Bradal 480.2K Views
  • 16K
  • 1.7K
  • 56

ឃើញ​ប្ដីឡើងប្រកួតពិបាកពេក ប្រពន្ធ កែវ រំចង់ នឹង​បង្កើត​មុខរបមួយ​នៅ​ពេល​ខាង​មុខ។​

Posted 11 months ago in NEWS