ဂလုျက ဂလုျက - ေစာက္ဖုတ္မျမင္ဘူးေသာ ယြက်ားနဲ့ လီး မျမင္ဘူးေသာ မိန္းမ

ဂလုျက ဂလုျက

Posted 4 years ago in - .