မုဖ္သီကာရီမုဟမၼဒ္အာစြင္းမ္ ( MDY ) အြမၼသ္အတြက္ခ်စ္နဗီဖြဲ႔စည္းေပးခဲ႔သည္႔မခြဲထိုက္ေသာအတြဲ

Download MP4 SD 26.92MB
  • QR code for mobile device to download SD video

မုဖ္သီကာရီမုဟမၼဒ္အာစြင္းမ္ ( MDY )
အြမၼသ္အတြက္ခ်စ္နဗီဖြဲ႔စည္းေပးခဲ႔သည္႔မခြဲထိုက္ေသာအတြဲ

Posted 1 year ago in OTHER