និស្សិតខ្មែរ២រូបបានបង្កើត«រ៉ូបូតបញ្... - ប្លែកៗពីជុំវិញពិភកលោក

ប្លែកៗពីជុំវិញពិភកលោក • 5 years ago   317     2  •  6.9K Views
Generate Download Links

Click the button to get the download links.

និស្សិតខ្មែរ២រូបបានបង្កើត«រ៉ូបូតបញ្ជាដោយចិត្ត» និងចង់ភ្ជាប់ជាមួយហ្នឹងរទេះជនពិការដើម្បីងាយស្រួលដល់ពួកគាត់...

Comments
Sarern Sarern
Sarern Sarern5 years ago

ពិតជាមិនថម្មតាមែនកូនខ្មែរ

អ្នកក្លាហាន នាគទេព
អ្នកក្លាហាន នាគទេព5 years ago

កុំថាខ្មែរអន់