زندگی زیبا - 1062228110480585

زندگی زیبا
زندگی زیبا 2.9K Views
  • 231
  • 13
  • 2

نیروهای امنیتی از مناطق ناوه هلمند عقب نشینی تاکتیکی کردند

Posted 3 years ago in OTHER