آی ننه ... آی ننه زنم منو می زنه

آواز خوانی زیر سی و سه پل

آی ننه ... آی ننه زنم منو می زنه
پنجلوم می کشه ...سبیلمو می کنه
لپام ز ماچش .. آتیشه گرفته
با من شب و روز بازیش گرفته
-----
می ترسم زگاز او ناخن دراز او
نهرم والا نهار شد از داندن گراز او
آی ننه ، این زنه، بلای جونه منه
کاسه و کوزه رو ، تو مغز من می شکنه
نازش می کنم رو پام می زنه
ماچش میکنم رو پام می زنه

Posted 3 years ago in OTHER