យុវជន ធឿន សុជាតិ

CNC TV
CNC TV 12.2K Views
  • 312
  • 207
  • 9

សូមទស្សនាកិច្ចសម្ភាស យុវជន ធឿន សុជាតិ ជាអ្នកច្នៃឈុតតំណាងឲ្យរាជធានីខេត្តទាំង២៥ សម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ "យុវជនកម្ពុជាអាចធ្វើបាន"។ ​សម្របសម្រួលដោយកញ្ញា វិច្ឆិកា និងកញ្ញាសូរ ស្រីពៅ៕

Posted 1 year ago in ENTERTAINMENT