സ്വാദിഷ്ടമായ ബീഫ് ഫ്രൈ

WOC
WOC 4.8M Views
  • 31.2K
  • 91.5K
  • 1.7K

വളരെ പെട്ടന്ന് സ്വാദിഷ്ടമായ ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം.

കുരുമുളകിട്ടു Spicy ഡീപ്പ് ബീഫ് ഫ്രൈ
നിങ്ങളുടെ വായില്‍ കപ്പലോടിക്കും എന്നതില്‍ സംശയമില്ല <3

Posted 2 years ago in NEWS