រឿង ព្រះបាទអសោក វគ្គ២៖ ឈុតឆាកខ្លីៗប្រចាំសប្តាហ៍ week19

CTN TV
CTN TV 34.1K Views
  • 1.2K
  • 105
  • 26

រឿង ព្រះបាទអសោក វគ្គ២៖ ឈុតឆាកខ្លីៗប្រចាំសប្តាហ៍ តើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះរឿងព្រះបាទអសោក ?
ក.ចូលចិត្ត ខ.មិនចូលចិត្ត
#ctn #ctntvcambodia #ctndrama

Posted 2 years ago in ENTERTAINMENT