វេនថ្វាយបង្គំទី២ របស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី... - ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី New Life Fellowship, Cambodia

Download MP4 SD 392.97MB
  • QR code for mobile device to download SD video

វេនថ្វាយបង្គំទី២ របស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី នៅផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី។
2nd service of New Life Fellowship, New Steung Meanchey Market.
012 680 590 / 070 680 590
#nlfcambodia

Posted 1 year ago in general