سیمای جان با صدای دریا دادور

تی حال می حالای
سیمای جانای
تی سر می بالای
لاکوی جانای
تی واسی من لاجون بوشم ؛ لنگرود بوشوم ؛ دیلمان بوشوم
حتی تا بموم به اسپیلی ؛ تو بمانی می پهلـــی

بنازم آی دیل بنازم آی دیل تی امونوی
نتانم آی دیل نتانم آی دیل دِ تی شونوی
آی تو وا بمانی می پهلی ؛ به اسپیلی ؛ خیلی باز خیلی ؛ پامچال ببینیم سبزه سَر یا بنفشه چشمه ور

دوتا یار بگیفتم در جوانی ؛ تَره گم تا بدانی
ئیتَ رشتی ئیتَ مازندرانی ؛ تَره گم تا بدانی
به قربونِ سر رشتی بگردم ؛ ئیتَ دیل را بره مازندرانی ؛ تره گم تا بدانی
می جانِ جانِ جانی
می جان گردی تو مانی
می جان ؛ جانِ حاج خانمی ؛ لبه لبه دوچکنمــــــی
<3

Posted 5 years ago in OTHER