တရားလိုေရွ႕ေနဦးခင္ေမာင္ေဌးရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္။

မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားအားေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္ခဲ့သူ
တရားလြတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးကိုနီအသတ္ခံရမႈ႕မွာေရွ႕
ေနလိုက္ေပးေနတဲ့တရားလြတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦခင္ေမာင္
ေဌး ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ေတြဟာအမႈ႕မွာတရားခံလို႔ စြပ္
စြဲခံထားရသူေတြကိုတရားသူႀကီးမွႀကီးေလးေသာျပစ္
ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ရန္ဥပေဒျပင္ပမွလမ္းေၾကာင္းေပးေျပာ
ဆိုသြားတာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Posted 4 months ago in NEWS